Priėmimo tvarka

Priėmimo į Anykščių muzikos mokyklą tvarka

1. Į Mokyklą priimami vaikai nuo 5 —rių metų amžiaus, pateikę tėvų (globėjų) prašymą, vaiko sveikatos pažymą, asmens dokumento kopiją, atvykę iš kitos neformalaus vaikų švietimo mokyklos — pažymą apie įgytą išsilavinimą. Mokiniai į mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, fizinius duomenis, amžių ir interesus bei mokyklos finansines galimybes.

2. Informacija apie mokinių priėmimą į Mokyklą skelbiama rajono švietimo įstaigose bei rajoninėje spaudoje gegužės mėnesį.

3. Mokykla birželio mėnesio pradžioje rengia konsultacijas stojantiesiems, Muzikinių duomenų patikrinimą vykdo Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Mokinių muzikiniai duomenys vertinami 10 balų sistema pagal Mokytojų tarybos nustatytus vertinimo kriterijus.

4. Mokiniai į mokyklą priimami direktoriaus įsakymu, vadovaujantis komisijos pateiktu muzikinių duomenų vertinimo protokolu, ir ne vėliaus kaip per 5 dienas rezultatai paskelbiami Mokyklos sklebimų lentoje. Su priimtų į Mokyklą mokinių tėvais (globėjais) sudaroma ugdymo sutartis. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama Mokinio sutarčių registracijos knygoje.

5. Jei yra laisvų vietų, mokiniai gali būti priimami visus metus.