Apie mokyklą

Mokyklos misija

Sudaryti geras aukštos ugdymo kokybės sąlygas, leidžiančias atsiskleisti mokinio prigimtinėms galioms, leidžiančią išugdyti gebėjimus, brandinti kultūrinę, pilietinę savimonę, ugdyti sąmoningą, turinčią tvirtas vertybines nuostatas , asmenybę, pasiruošusią mokytis visą gyvenimą, gebančią atskleisti savo muzikinius gebėjimus ir išreikšti save dabartinėje visuomenėje. Bendrauti ir bendradarbiauti , būti atviriems visuomenei, tenkinti miesto bendruomenės kultūrinius poreikius.

Vizija

Moderni muzikinio ugdymo institucija, tenkinanti vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir saviraiškos poreikius, meninės kompetencijos įgijimo ir plėtotės centras. Mokykla — visuomenei ir šeimai atviras kultūros židinys puoselėjantis kūrybiškumą, tautiškumą, pilietiškumą, ugdantis harmoningą , dvasiškai turtingą asmenybę.

Tikslai

  • Skatinti moksleivių kūrybinę raišką, stiprinti jų individualaus darbo motyvaciją ir pasiektus rezultatus panaudoti bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių muzikinio suvokimo bei meninio skonio ugdymui.
  • Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą ir meilę savo krašto kultūrai, mokyti gerbti ir puoselėti tautos tradicijas.

Uždaviniai

  • pritraukti daugiau norinčių dalyvauti mokyklos koncertinėje , konkursinėje veikloje bei projektuose;
  • bendrojo lavinimo mokyklų moksleivius integruoti į muzikos mokyklos meninius projektus;
  • organizuoti išvykas, susitikimus su kitų muzikos ir meno mokyklų bendruomenėmis;
  • organizuoti koncertus bendrojo lavinimo mokyklose.
  • propaguoti lietuvišką tautinę muziką ir jos tradicijas;
  • supažindinti prancūzų, norvegų ir vokiečių muzikos mokyklų moksleivius su lietuvių tautine muzika, instrumentais, tautiniais kostiumais ir krašto papročiais;
  • atskleisti tautiškumo gerąsias savybes, ugdyti moksleivių pilietišką savimonę ir atsakingumą.